Youtube slots vegas. Determine the volatility of slots Basically, und...